سفیر چین در روسیه: ناتو عامل اصلی بحران اوکراین است


تهران- ایرنا- ژانگ هانهویی سفیر چین در روسیه ناتو را عامل اصلی وخامت بحران اوکراین و دامن زدن به جدایی‌طلبی در کوزوو، لیبی و افغانستان معرفی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188005/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA