گشت بالگردهای بدون سرنشین بر فراز مرزهای آبی چین


تهران -ایرنا- یک رسانه چینی اعلام کرد که پکن قرار است برای نظارت بر مرزهای آبی خود از بالگردهای بدون سرنشین استفاده می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306251/%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86