گسست زنجیر روابط چین و اروپا، رویای دست نیافتنی آمریکا


تهران- ایرنا – بسیاری از سران و شرکت های اروپایی ضمن رد هرگونه احتمال به تعلیق درآوردن روابط تجاری خود با چین، بر نیاز خود به همکاری با این قدرت اقتصادی برتر جهان تاکید کرده اند؛ موضوعی که حکایت از آن دارد رویای آمریکایی ها برای فاصله گرفتن اروپایی ها از چین هرگز تعبیر نخواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095654/%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7