کوالالامپور : نقشه جدید چین در زمینه اراضی هند و مناطق دریایی مالزی غیرقابل قبول است


تهران- ایرنا- کوالالامپور اعلام کرد که نقشه جدید چین در مورد اراضی هند و مناطق دریایی مالزی حاوی «ادعاهای یکجانبه» و «غیرالزام‌آور» است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216315/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C