کره جنوبی در مسیر مقابله با کاهش بی‌سابقه نرخ باروری


تهران- ایرنا- یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی دستور داد تا اقداماتی برجسته برای مقابله با نرخ پایین رشد جمعیت در این کشور صورت گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051263/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C