کاخ سفید: آمریکا به دفاع از کره جنوبی در برابر تخاصم کره شمالی کاملا متعهد است


تهران- ایرنا -سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد آمریکا به طور کامل به دفاع از کره جنوبی در برابر اقدامات خصمانه کره شمالی از جمله حمله اتمی متعهد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988539/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C