چین ۲۲۵ خانه پیش ساخته به مردم زلزله زده سوریه تحویل داد


تهران- ایرنا- دولت چین جهت اسکان مردم سوریه و بازگشت آرامش و زندگی عادی در مناطق آسیب دیده از زلزله ۱۷ بهمن ماه گذشته، ۲۲۵ سری خانه پیش ساخته به دولت سوریه تحویل داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128336/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B2%DB%B2%DB%B5-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF