چین به کنگره آمریکا برای میزبانی از رئیس دولت تبت اعتراض کرد


تهران- ایرنا- پکن چهارشنبه به کنگره آمریکا برای میزبانی از «پنپا تسرینگ» رئیس «دولت مرکزی تبت» اعتراض و آن را به مداخله در امور داخلی چین متهم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069395/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF