چین: آماده کمک به پاکستان برای دستیابی به توسعه پایدار هستیم


تهران-ایرنا- وزیر امورخارجه چین در تماس تلفنی با همتای پاکستانی خود تاکید کرد که پکن آماده همکاری با اسلام آباد برای دستیابی به توسعه پایدار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189797/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85