چین آماده تشریک مساعی با ایران برای ترویج توسعه و مقابله با چالش‌ها


تهران – ایرنا – سفیر جمهوری خلق چین در تهران در یادداشتی نوشت: چین مایل است که با تشریک مساعی با همه طرف ها از جمله ایران، با حمایت از مفهوم جامعه امنیت مشترک و پایبندی به چندجانبه ‌گرایی واقعی، باهم با چالش‌های امنیتی سنتی و غیرسنتی مقابله کرده و هدف توسعه صلح ‌آمیز بشر را ترویج کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106937/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7