چهار عضو ارشد کابینه ژاپن در پی افشای فساد مالی استعفا کردند
تهران- ایرنا- چهار عضو ارشد کابینه فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن پس از افشای رسوایی مالی در حزب حاکم لیبرال دموکرات استعفا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85322684/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF