وزیر دفاع ژاپن برای تسریع دریافت موشک‌های کروز تاماهاوک از آمریکا با آستین گفت وگو کرد


تهران- ایرنا- مینورو کیارا وزیر دفاع ژاپن گفت که در دیدار با لوید آستین همتای آمریکایی خود درباره تسریع انتقال موشک‌های کروز تاماهاوک به ژاپن تا سال ۲۰۲۵ رایزنی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85248928/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7