وزیر دفاع چین: ذهنیت جنگ سرد در حال بازگشت به آسیا – اقیانوسیه است


تهران- ایرنا- «لی شانگفو» وزیر دفاع چین گفت که ذهنیت جنگ سرد در حال بازگشت به منطقه آسیا- اقیانوسیه است اما پکن به جای تقابل به دنبال گفت‌وگو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130817/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87