وزیر دفاع روسیه برای شرکت در نشست امنیتی شیانگشان به چین رفت


تهران – ایرنا – سرگئی شویگو وزیردفاع روسیه برای شرکت در اجلاس امنیتی «شیانگشان» و انجام رایزنی ها و گفت وگوهای دوجانبه با مقامات چین روز دوشنبه وارد پکن شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85274803/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA