وزیر دفاع روسیه برای رایزنی نظامی به چین رفت


تهران- ایرنا- سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه برای انجام یک سفر کاری و شرکت در اجلاس امنیتی «شیانگشان» دوشنبه وارد پکن پایتخت چین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85274803/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA