وزیر بازرگانی آمریکا در راه چین؛ آیا قفل روابط پکن-واشنگتن باز می شود؟


تهران-ایرنا-کارشناسان می گویند سفر آتی وزیر بازرگانی آمریکا به چین به تثبیت روابط اقتصادی و تجاری که برای منافع دو کشور حیاتی است، کمک خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210689/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2