همکاری آمریکا و ژاپن با هدف تجزیه اطلاعات پهبادها در دریای چین شرقی


تهران- ایرنا- ژاپن و آمریکا گروهی را با هدف تجزیه و تحلیل اطلاعات هواپیماهای بدون سرنشین در نزدیکی دریای چین شرقی تشکیل داده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973178/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86