همکاری‌های امنیتی ژاپن با کشورهای شرق آسیا زنگ خطری برای منافع چین


تهران – ایرنا – کارشناس چینی با اشاره به گسترش همکاری‌های امنیتی ژاپن با کشورهای همسایه پکن تاکید کرد که توکیو کاملا آشکارا چین را به عنوان یک دشمن در برنامه های آتی خود تعریف کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85291945/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9