نگرانی کره جنوبی از ماجرای پساب نیروگاه فوکوشیما ادامه دارد


تهران – ایرنا – کره جنوبی و ژاپن امروز چهارشنبه درباره مسائل مربوط به عملیات رهاسازی پساب نیروگاه هسته ای فوکوشیما به اقیانوس گفت و گوی ویدیویی خواهند داشت؛ موضوعی که حکایت از ادامه نگرانی های سئول از تبعات خطرناک و احتمالی ریخته شدن پساب نیروگاه اتمی ژاپن به دریا دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198542/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF