نشست یک پهنه، یک راه در چین؛ محورها و دستورکار


تهران-ایرنا- نشست «یک پهنه، یک راه» با محوریت مسئله فلسطین، اوکراین و گسترش همکاری های اقتصادی آفریقا و آمریکای لاتین برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85261658/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1