میزبانی مشترک وزرای امورخارجه ژاپن و آمریکا درباره اوکراین


تهران- ایرنا – آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه آمریکا و یوشیماسا هایاشی وزیر امورخارجه ژاپن امروز سه شنبه جلسه مشترک مجازی را پیرامون پشتیبانی از بخش انرژی اوکراین برگزار می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007844/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86