میراث آبگینه ایران در موزه نینگ‌شی چین


تهران- ایرنا- مدیر موزه استان نینگ شی تاکید کرد، قدیمی‌ترین دستسازه شیشه‌ای کشف‌شده در این استان، یک بشقاب شیشه‌ای ایرانی است


منبع: https://www.irna.ir/news/85310095/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B4%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86