موسسه نظرسنجی یوگاو: نگاه مثبت افکار عمومی آفریقا به چین رو به افزایش است

به علاوه کشورهای آفریقایی درباره در اختیار گذاشتن تسلیحات جنگی به سایر کشورهای جهان در جنگ های داخلی و همچنین دخالت در امور داخلی کشورها و حملات سایبری و جاسوسی، آمریکا را مسئول دانسته و سرزنش کردند.

وی در پایان سخنانش خاطر نشان کرد کشورهای نیجریه، کنیا، آفریقای جنوبی و مصر همه در پروژه ” کمربند و جاده ” مشارکت دارند. بدین ترتیب این کشورها به سوی توسعه اقتصادی خواهند رفت. علاوه بر این « شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین در گزارش بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست اعلام کرد چین منافع مشترک کشورهای درحال توسعه را تضمین و روابط خود را با این کشورها روز به روز بهتر خواهد کرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84933024/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87

«ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت امورخارجه چین در مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: «نتایج این نظرسنجی بار دیگر نشان داد همکاری میان چین و کشورهای آفریقایی منافع بسیاری برای مردم این قاره به همراه خواهد آورد. این درحالی است که کشورهای آفریقایی نیز از این همکاری استقبال می کنند. همکاری با آفریقا نشانگر همکاری با کشورهای در حال توسعه است. طی سالیان متمادی چین حسن نیت خود را به عنوان شریک و دوستی قابل اعتماد به کشورهای در حال توسعه ثابت کرده است و به همین شیوه نیز ادامه خواهد داد.» 

به گزارش روز شنبه ایرنا از تارنمای وزارت امورخارجه چین، براساس نظرسنجی انگلیسی یوگاو، چین بزرگترین شریک تجاری قاره آفریقاست و در کشورهای قاره سیاه به عنوان نیرویی مثبت درنظر گرفته می شود. در آفریقای جنوبی ۶۱ درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجی یوگاو چین را به عنوان کشوری تاثیرگذار در جهان ثبت کردند. این درحالی است که نظرسنجی در کنیا با حمایت بیشتر چین ۸۲ درصد گزارش شده است و  پاسخگویان نیجریه بالاتر از دو کشور ذکر شده، تاثیرگذاری چین را  ۸۳ درصد می دانند.