«ملا برادر» مقام ارشد اقتصادی طالبان وارد تهران شد


تهران – ایرنا – ملا عبدالغنی برادر؛ معاون اقتصادی رییس‌الوزرای حکومت طالبان، ظهر امروز (شنبه ۱۳ آبان) در رأس یک هیات عالیرتبه دولتی وارد تهران شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85280081/%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF