محبوبیت رئیس جمهوری کره جنوبی به پایین تر از ۴۰ درصد رسید


تهران- ایرنا – نظرسنجی ها در کره جنوبی نشان می دهند محبوبیت یون سوک یول رئیس جمهوری این کشور برای نخستین بار طی ۵ هفته گذشته در پی اظهارات افراطی درباره کره شمالی و مجادله با رهبر حزب “قدرت مردم ” به پایین تر از ۴۰ درصد کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001326/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF