مجلس نمایندگان آمریکا قوانین ضدچینی تصویب کرد


تهران- ایرنا- مجلس نمایندگان آمریکا در راستای فشارهای خود علیه چین قوانین «همبستگی بین‌المللی با تایوان» و «فنتانیل چین را متوقف کنید» را تصویب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181123/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%AF%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF