ماهاتیر محمد: حمایت آمریکا از اسرائیل، عامل اصلی جنایات صهیونیست هاست


تهران-ایرنا- ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی و از جمله سیاستمدارن صاحب نام و ضدآمریکایی تاکید کرد که اگر دولت آمریکا حمایت تمام قد خود از رژیم صهنویستی را متوقف کنند، اسرائیل نمی تواند به نسل کشی فلسطینی ها ادامه دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85265310/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA