مارکوس: «شبه‌نظامیان خارجی» عامل بمب‌گذاری امروز فیلیپین بودند
تهران – ایرنا – رئیس جمهوری فیلیپین روز یکشنبه با افزایش نیروهای پلیس و ارتش در جنوب این کشور و اطراف مانیل پایتخت آن، شبه نظامیان خارجی را مسوول بمب گذاری صبح امروز این کشور عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85310770/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF