فیلیپین: تعداد کشتی‌های چینی در دریای چین جنوبی نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است


تهران- ایرنا- فیلیپین مدعی افزایش تعداد کشتی‌های چینی در دریای چین جنوبی نسبت به ماه گذشته شد و گفت: این کشتی‌های در نزدیکی صخره مرجانی جزایر اسپراتلی لنگر انداخته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311019/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87