فعالیت های سازمان جهانی بهداشت در کره شمالی از فهرست تحریم خارج شد


تهران- ایرنا – یک هیات شورای امنیت سازمان ملل از معافیت تحریم سازمان بهداشت جهانی برای فعالیت های بشردوستانه از جمله ارسال چادرهای اسکان موقت به کره شمالی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196568/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC