فضای سایبری؛ میدان جنگ جدید آمریکا و چین


تهران- ایرنا- یک نشریه آمریکایی در گزارشی با اشاره به گسترش استفاده کشورها از فضای سایبری، این فضا را میدان جنگ جدید میان آمریکا و چین توصیف کرد که در آن، دو طرف به فعالیت‌های مختلف علیه یکدیگر مشغول هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965922/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86