ظهور امپراتوری جدید اقتصادی چین با چهره‌ای جدید


تهران- ایرنا – با ظهور چهره جدید «هی لیفنگ» در اقتصاد چین که یکی از قدرتمندترین معاونان شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور به شمار می رود، اقتصاد چین وارد مرحله جدیدی خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85277352/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF