صادرات خودروهای چینی به اروپا روی ریل افزایش


تهران- ایرنا- چین به تازگی از مسیر ریلی اولین محوله خودروهای ساخت داخل خود را از استان هیلونگ‌جیانگ در شمال شرقی این کشور به اروپا صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085586/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4