سکوت حاکم بر «روز صنایع موشکی» کره شمالی


تهران – ایرنا – کره شمالی «روز صنایع موشکی» را با سکوت در رسانه ‌های محلی خود پشت سر گذاشته و رهبر این کشور نیز یک ماه است که در انظار عمومی دیده نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296216/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C