سفیر ایران در قرقیزستان: عضویت تهران در شانگهای به آن قدرت خواهد داد


تهران – ایرنا – سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان گفت که عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به آن قدرت و فرصت خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024165/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF