سفر احتمالی وزیر بازرگانی آمریکا به چین سنگ محک صداقت واشنگتن است


تهران- ایرنا- یک کارشناس چینی با اشاره به سفر احتمالی وزیر بازرگانی آمریکا به چین، تاکید کرد که این سفر می تواند سنگ محک صداقت واشنگتن نسبت به روابط دو جانبه باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178770/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AD%DA%A9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86