رویترز: روسای شرکت های بزرگ نفتی روسیه، پوتین را در سفر چین همراهی می کنند


تهران-ایرنا- خبرگزاری رویترز مدعی شد که مقامات ارشد روسیه در حوزه انرژی و روسای شرکت های بزرگ نفتی روسیه، پوتین را در سفر چین همراهی می کنند


منبع: https://www.irna.ir/news/85240365/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C