روز دوم اجلاس گروه ۲۰؛ از بررسی حادثه موشک در لهستان تا درختکاری سران


تهران- ایرنا – در دومین روز هفدهمین اجلاس گروه ۲۰ حادثه اصابت ناگهانی موشک به خاک لهستان در نزدیک مرز اوکراین، توجه این اجلاس را به سمت خود معطوف کرد و باعث شد سران کشورهای عضو ناتو و گروه هفت شرکت کننده در اجلاس گروه ۲۰، همانجا در بالی اندونزی و در حاشیه اجلاس، یک نشست فوق العاده تشکیل دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84944390/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C