رهبر کره شمالی بر تسریع در پرتاب ماهواره نظامی تاکید کرد


تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از یک مرکز ماهواره‌های نظامی بازدید و تاکید کرد که تسریع در آماده‌سازی پرتاب ماهواره‌ای شناسایی نظامی یک «الزام فوری» است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113248/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF