راه‌گذر شمال جنوب؛ تجارت و فراتر از تجارت


تهران – ایرنا – کارشناسان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، راه‌گذر شمال – جنوب را از جنبه‌های اقتصادی و بازرگانی، سیاسی، امنیتی و ژئوپلتیک، دارای اهمیت ارزیابی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956339/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA