رئیس جمهوری کره جنوبی: صنعت دفاعی در حال نوشتن برگی جدید در تاریخ است


تهران- ایرنا – یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی وعده تقویت رقابت صنعت دفاعی این کشور را داد و گفت برگی جدید در تاریخ این کشور در حال نوشته شدن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85260939/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE