رئیس جمهوری اندونزی حمله به مقامات آسه آن را محکوم کرد


تهران- ایرنا – «جوکو ویدودو» رئیس جمهوری اندونزی حمله به مقامات آسه آن در میانمار که درحال ارسال کمک های بشردوستانه به این کشور بودند را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به خشونت در میانمار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104996/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF