دیپلمات چینی: جنگ اوکراین، اثر منفی بر روابط پکن-اروپا داشته است


تهران- ایرنا – سفر جدید چین در اتحادیه اروپا در مصاحبه اختصاصی با روزنامه “سوث چاینا مورنینگ پست ” گفت حمله روسیه به اوکراین چین را در موقعیتی بسیار دشوار قرار داده است چرا که پکن خواستار انتخاب میان دوستانش نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978610/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87