دیپلمات چینی: آماده ایفای نقش سازنده برای کمک به حل بحران اوکراین هستیم


تهران-ایرنا- سفیر چین در روسیه تاکید کرد که کشورش آماده ایفای نقش سازنده برای کمک به حل بحران اوکراین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229722/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86