دیپلمات سوری: چین می تواند الگوی خوبی برای توسعه کشورهای عربی باشد


تهران-یرنا- پرفسور«ایاد زوکار» دیپلمات سوری با اشاره به روند سریع توسعه چین در چند سال اخیردر زمینه های مختلف، از سران کشور های عربی خواست چین را الگوی خود برای دستیابی به توسعه قرار دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189298/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C