دو خط مستقیم به پروازهای میان چین و عربستان افزوده می شود


تهران-ایرنا- فرودگاه بین المللی داکسینگ پکن با صدور بیانیه‌ای از افتتاح دو خط پروازی مستقیم جدید بین چین و عربستان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189468/%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF