تقویت بلوک شرق؛ هدف راهبردی ابتکار «کمربند و جاده»


تهران- ایرنا- پایگاه خبری چاینا دیلی در گزارشی هدف راهبردی ابتکار عمل یک دهه گذشته چین را در راه اندازی طرح «کمربند و جاده» به دلیل قابلیت آن برای بازگرداندن رونق اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به کشورهای شرقی، تقویت بلوک شرق معرفی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85289345/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87