تقابل «تهاجمی» جنگنده چین با هواپیمای نظامی آمریکا


تهران- ایرنا- وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) مدعی شد که یک جنگنده چینی اخیرا یک تقابل «تهاجمی غیرضروری» با یک هواپیمای نظامی ایالات متحده بر فراز دریای چین جنوبی داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127283/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7