تشدید بحران تایوان؛ ژاپن پناهگاه‌های اضطراری می سازد


تهران- ایرنا – ژاپن برای محافظت از شهروندان استان اوکیناوا در جنوب این کشور که نزدیک تایوان است، ساختن پناهگاه اضطراری را برای تخلیه احتمالی ساکنان بخشی از این استان در صورت تشدید تنش های مرتبط با تایوان در دستورکار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180327/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF