تبعات اجلاس گروه ۷ برای توکیو؛ چین سفیر ژاپن را احضار کرد


تهران- ایرنا – معاون وزیر امورخارجه چین سفیر ژاپن در این کشور را به دلیل تحریف افکار عمومی جهان درباره مسائل مربوط به امور چین در جریان اجلاس سران گروه ۷ هیروشیما از سوی کشورهای عضو این گروه ،‌احضار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118225/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF